Psykologtester i Göteborg
Coaching

C E N S
Coaching - En Nivåhöjande Strategi

Coaching enligt C E N S bygger på är psykologi, kommunikation och ledarskap. Målsättningen är att öka lönsamheten för företag och verksamheter genom att frigöra potential för individens personliga utveckling, självbild och självförtroende. En utveckling som leder till ökad motivation och höjd produktivitet såväl i det privata livet som yrkesmässigt.

Programmet är individuellt och pågår minst 3 månader och vanligtvis under 9 månader. Programmet är alltid riktat framåt i tiden.
Med stöd av information från personbedömningsinstrument, görs en identifiering och kartläggning av individens styrkor och de sidor i personligheten som behöver stödjas och utvecklas. Målsättningen är att få tydlig och klart uttalad information avseende de aspekter på mellanmänskliga färdigheter som kräver extra uppmärksamhet. Insikt och förståelse om den egna förmågan och den stil man har, resulterar i förbättrat ledarskap, förbättrad förmåga att lyssna, påverka och motivera sig själv och andra.

Coaching är ett effektivt och kraftfullt verktyg när en person axlar en ny roll tillexempel som nybliven chef eller ledare.

Ledarutveckling

Det finns ett antal beteendekarakteristika som är kännetecknande för en bra ledare. Förmåga att påverka, lyhördhet och utpräglad social förmåga är några av de viktigaste kriterierna. Andra kompetenser som också är viktiga och utmärkande för bra ledarskap är mål och resultatorientering, att ha eller utveckla god analytisk förmåga och vara orienterad mot förändringar.

I våra uppdrag inom Ledarutveckling är uppgiften att vi som externa HR konsulter identifierar, stödjer och utvecklar personer för att frigöra potential som syftar till att bättre och effektivare använda sina egna resurser i arbetet och i livet i övrigt. Det sker i ett neutralt och vidare perspektiv än det som interna chefer och ledare många gånger inte kan erbjuda.

Ledarens prestation analyseras och kartläggs med hjälp av olika verktyg. Dessa väljs och anpassas till personens nuvarande nivå och till vilken utvecklingsnivå som eftersträvas. Därefter görs djupintervju, eventuellt även med överordnade, kollegor och medarbetare.

360° feedback. Rapportsammanställningen och fastställande av de mål som vill uppnås, bildar underlag för ledarens personliga och yrkesmässiga utveckling.

Webdesign av Webmind